Sesja Rady Gminy Santok

Informujemy, iż najbliższa sesja Rady Gminy Santok odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godz. 12 w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku. Na sesji omawiane będzie istotne dla naszej wsi zagadnienie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Lubuskiego Uchwały nr XXVII/211/13 Rady Gminy Santok z dnia 21.03.2013 r. dot. MPZP Gralewo, a tym samym inwestycji OZE- elektrowni wiatrowych.

Proponowany porządek obrad  za : www.santok.p,

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Santok.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Santok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Santok w zakresie projektów nowych statutów sołectw.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Wawrów 89F.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje i wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.